Kinh tế

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam


Sự hình thành và phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam là một xu hướng tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của toàn cầu trong kỷ nguyên số hóa. Chiến lược phát triển thương mại điện tử của mỗi quốc gia có những nét đặc thù riêng, tùy theo quan điểm, đường lối và điều kiện thực tiễn của từng nước. Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển TMĐT, mặc dù về hình thức diễn đạt có thể không đồng nhất nhưng tất cả các nước đều chú trọng tạo lập và không ngừng phát triển các nhân tố vĩ mô quyết định sự phát triển TMĐT. Quan niệm về các nhân tố vĩ mô cũng không hoàn toàn đồng nhất, tới nay cũng chưa có sự thống nhất chung, mà tùy thuộc sự đánh giá, nhìn nhận và quan điểm, đường lối của từng quốc gia, từng tổ chức và cá nhân. Một số nước đã xây dựng những chương trình, chính sách ưu tiên phát triển một số nhân tố như hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, khuôn khổ pháp lý, hay nguồn nhân lực,… tuỳ thuộc vào tình hình thực tế và quan điểm phát triển TMĐT của mỗi nước.

Căn cứ theo tình hình phát triển TMĐT và thực trạng các nhân tố vĩ mô, cần tiến hành một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển TMĐT ở Việt Nam dựa trên chủ trương: Chú trọng tạo lập và phát triển một cách đồng bộ các nhân tố quyết định sự phát triển TMĐT, xác định đó là đường lối lâu dài nhằm phát triển vững chắc TMĐT ở Việt Nam. Quan niệm về sự đồng bộ ở đây cũng chỉ mang tính tương đối, hàm nghĩa rằng cần mang tính toàn diện, trên tất cả các qui mô, các lĩnh vực với sự nhập cuộc của tất cả các ngành, các doanh nghiệp, toàn xã hội. Tất nhiên, các giải pháp này chưa phải là sự hoàn thiện, mà chỉ mới là một hướng tiếp cận, một cách cấu trúc chủ yếu mang tính định hướng. Các giải pháp này cũng chưa hẳn đã bao quát được tất cả các nhân tố vĩ mô, nhưng cũng hy vọng rằng đã khái quát được những nhân tố then chốt nhất.

 

Kinh tế
Cơ sở lí thuyết của làm sạch nước mía
Kinh tế
Phân loại quảng cáo
Kinh tế
Quảng cáo báo chí