Marketng

Yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành vi khách hàng


Văn hóa là một khái niệm rất quan trọng trong đời sống xã hội và cũng đóng vai trò quan trọng trong hành vi của con người. Văn hóa có thể được hiểu là...