Du học

Hoạt động xuất khẩu lao động


Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế của một quốc gia, thực hiện việc cung ứng lao động cho một quốc gia khác trên cơ sở những hiệp định hợp đồng giữa các Nhà nước, tổ chức kinh tế, pháp nhân cá nhân của quốc  gia xuất khẩu với các quốc gia nhập khẩu lao động.

Qua định nghĩa trên chúng ta có thể thấy:

 Xuất khẩu lao động là một hoạt động mang tính kinh tế nhằm mang lại lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế của xuất khẩu lao động được xét trên cả ba mặt cá nhân, các tổ chức kinh tế và Nhà nước .

          Đối với cá nhân và tổ chức kinh tế, lợi ích biểu hiện về mặt thu nhập của cá nhân, của tổ chức kinh tế khi tham gia xuất khẩu lao động. Còn đối với Nhà nước, lợi ích không hẳn chỉ là các chỉ tiêu kinh tế như số lượng ngoại tệ thu về cho đất nước, cho ngân sách mà còn phải kể đến các chỉ tiêu như giải quyết việc làm, bảo đảm an toàn xã hội, phát triển quan hệ quốc tế.

Hoạt động xuất khẩu lao động luôn gắn với thị trường nước ngoài, theo quy luật cung cầu, không những liên quan đến quan hệ kinh tế đối  ngoại mà còn liên quan đến nhiều vấn đề trong quan hệ quốc tế nói chung như tư pháp và công pháp quốc tế quan hệ xã hội, chủng tộc.

Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời
Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào