Kinh tế

Hoạch định và quản trị CLKD của CTCP thiết bị công nghiệp


Quản trị công tác thực thi chiến lược : Thực thi chiến lược là công việc quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nếu một chiến lược kinh doanh được hoạch định tốt mà thực thi không tốt thì không có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp. Việc thực thi chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng , tác động tới tất cả các bộ phận của doanh nghiệp. Quản trị công tác thực hiện chiến lược là công cụ quan trọng để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn đã đặt ra.

Nội dung chính của công tác quản trị chiến lược bao gồm : Việc thực hiện các mục tiêu hàng năm; việc triển khai các chính sách ; phân bổ các nguồn lực; việc kết hợp cơ cấu tổ chức với thực hiện; công tác hoàn thiện hệ thống sản xuất và điều hành; công tác phát triển nguồn nhân lực.

Để thực hiện công tác quản trị chiến lược Nhà máy Quy chế II phải xây dựng được hệ thống cập nhật thông tin theo dõi, kiểm soát hữu hiệu tiến trình thực hiện . chịu trách nhiệm chính và là đầu mối tiếp nhận thông tin là Phòng Tài chính – Kế toán.

Thông qua công tác quản trị chiến lược kinh doanh Ban Giám đốc Nhà máy có thể kiểm soát được việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp với môi trường kinh doanh.

Đánh giá việc thực hiện chiến lược chính là đánh giá ảnh hưởng của những quyết định quản trị trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá chiến lược là hoạt động vô cùng cần thiết do môi trường môi trường kinh doanh luôn biến động và đánh giá chiến lược giúp doanh nghiệp có cách nhìn khách quan và đưa ra những điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Để đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh, Ban Giám đốc Nhà máy cần tiến hành đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn. Nội dung của việc đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh của Nhà máy là : Đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong từng kỳ kế hoạch; Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc thực hiện; Những giải pháp , sửa đổi cần thiết để thực hiện thành công mục tiêu. Kết quả đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh phải được báo cáo Lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp.

Để thực hiện được việc đánh giá chiến lược Nhà máy cần phải xây dựng được hệ thống các tiêu chí đánh giá việc thực hiện chiến lược. Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá là Phòng Kinh doanh.

 

Kinh tế
Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
Kinh tế
Khái quát thị trường điện từ
Kinh tế
Sản phẩm của CT thiết bị công nghiệp đa ngành