Kinh tế

Đội ngũ cán bộ quản lý ngành dệt may


Đội ngũ cán bộ quản lý ngành dệt may

Hiện nay có 650.000 lao động đang làm việc tại hơn 550 doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, triển khai kỹ thuật công nghệ chiếm 10% tổng số lao động. Hầu hết các cán bộ quản lý cấp trung gian, cán bộ kỹ thuật, chuyền trưởng đều được trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, một số được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trình độ còn nhiều hạn chế. Để đáp ứng những biến động mới mang tính thách thức và thực hiện được những mục tiêu chiến lược của ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đến 2010 cần phải đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý ngành dệt may.

Cải tiến phương thức quản lý, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp: Song song với việc nâng cao trình độ cán bộ quản lý, các doanh nghiệp cần hình thành bộ phận phụ trách công tác đào tạo trong doanh nghiệp của mình. Bộ phận này có nhiệm vụ xác định nhu cầu, thiết kế các chương trình, đào tạo và đánh giá kết quả. Để phát huy hiệu quả của giải pháp này các doanh nghiệp cần:

Xây dựng chi tiết bảng mô tả công việc cho từng công nhân. Xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc. Đây là căn cứ quan trọng và đánh giá một cách chính xác nhất năng lực làm việc của mỗi một công nhân trong doanh nghiệp. Từ đó xây dựng nhu cầu đào tạo và đào tạo lại cho doanh nghiệp.

Kinh tế
Vấn đề bản gốc và thương mại điện tử
Kinh tế
Doanh thu BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành
Kinh tế
Đánh giá tình hình BHTT của CT thiết bị công nghiệp đa ngành