Du học

Đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu lao động


Đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động mang tính chất xã hội: Xuất khẩu lao động chính là xuất khẩu sức lao động, mà sức lao động không thể tách rời khỏi người lao động. Do đó những chính sách về xuất khẩu lao động thường phải kết hợp chặt chẽ với các chính sách xã hội. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng như người sử dụng lao động. Từ đó góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giam nghèo, nhận thức của người lao động thay đổi, giảm tệ nạn xã hội…

Xuất khẩu lao động là sự kết hợp hài hoà giữa sự quản lý vĩ mô của nhà nước và sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của tổ chức xuất khẩu lao động.

Xuất khẩu lao động được thực hiện trên cơ sở hiệp định, thoả thuận  của các Chính phủ và trên cơ sở hợp đồng cung ứng lao động. (Ngày nay, trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế hầu như toàn bộ hoạt động xuất khẩu lao động đều do các tổ chức xuất khẩu lao động thực hiện trên cơ sở hợp đồng đã ký. Đồng thời họ cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ khâu tổ chức đưa đi và quản lý lao động, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế trong hoạt động xuất khẩu lao động của mình. Và như vậy, các hiệp định, thoả thuận song phương chỉ có tính chất nguyên tắc, thể hịên vai trò và trách nhiệm của nhà nước ở tầm vĩ mô.)

 

Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời
Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào