Du học

Các hình thức phỏng vấn


Phỏng vấn theo mẫu Khái niệm: là hình thức phỏng vấn dựa vào những câu hỏi đã đ­ợc soạn sẵn và áp dụng cho mọi ứng viên. Ph­ơng pháp này rất hữu dụng khi ta muốn tuyển nhiều ứng viên vào cùng một công việc và nhất là khi công ty không có đủ thời gian phỏng vấn sâu. ­u điểm:

+ Để tiên đoán ứng viên sẽ thành công trong một lĩnh vực nào đó.

+ Phỏng vấn viên có thể chỉ cần dựa vào các bảng phỏng vấn mẫu để khám phá những tin tức có giá trị và những dữ kiện khá chính xác.

+ Biết ứng viên sẽ đ­ợc gì và có thể làm đ­ợc gì

+ Giảm thiểu đ­ợc trình độ sai lầm trong việc định giá của ứng viên.

Nh­ợc điểm: Khó có thể đánh giá chính xác trình độ của ứng viên dẫn đến có thể bỏ qua những ứng viên có khả năng. Hình thức phỏng vấn không theo mẫu

Khái niệm: Phỏng vấn không theo mẫu là hình thức phỏng vấn trực tiếp đối với ứng viên.

u điểm: Có thể đánh giá một cách khá chính xác và trình độ của ứng viên hơn. Nh­ợc điểm: Nếu phỏng vấn trực tiếp thì ứng viên có thể không trả lời hoặc trả lời miễn c­ỡng không chân thật vì lý do bí mật hoặc tự ái…. Hình thức phỏng vấn: hình thức phỏng vấn này th­ờng đ­ợc áp dụng rất phổ biến đối với các công ty và tổ chức

Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời
Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào