Du học

Các biện pháp thay cho tuyển dụng


Hợp đồng nhận thầu lại của các công ty khác: Trong điều kiện một số tổ chức vì khó khăn về lao động thì có thể cho một tổ chức khác thực hiện công việc dưới dạng hợp đồng thuê lại. Để thực hiện có hiệu quả cần phân tích kỹ lưỡng về các mặt như chất lượng công việc, chi phí và lợi ích các bên.

Làm thêm giờ: Khi phải hoàn thành kế hoạch sản xuất trong một thời gian rất eo hẹp, tổ chức không thể tuyển chọn ngay được mà phải áp dụng biện pháp phổ biến là làm thêm giờ. Biện pháp này cho phép tiết kiệm chi phí tuyển dụng và tăng khả năng sản xuất, mặt khác người lao động lại có thêm thu nhập. Khi thực hiện cần tuân theo quy định của pháp luật lao động và tổ chức có khoa học việc làm thêm giờ.

Nhờ giúp tạm thời: Đây là phương pháp thay thế tuyển mộ khi một công ty nhờ công ty khác giúp đỡ thực hiện các dịch vụ trong thời gian ngắn mang tính chất tạm thời. Hình thức này chỉ thực sự có hiệu quả về chi phí đối với lao động cần trình độ đào tạo thấp và làm việc lâu dài.

Thuê lao động từ công ty cho thuê: Hình thức này tiến bộ hơn so với nhờ giúp tạm thời ở chỗ là giảm chi phí có liên quan đến nhân sự và các lao động thuê được có thể tham gia vào các kế hoạch lâu dài tốt hơn là công nhân thuê tạm thời vì trình độ chuyên môn đã được chuẩn bị kỹ hơn, tính kỷ luật cao hơn.

 

Du học
Người xuất khẩu lao động được hỗ trợ vốn như thế nào
Du học
Nội dung của kế hoạch cuộc đời